Get Adobe Flash player

O Izbie

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka ,
z siedzibą w Warszawie, została powołana do życia
na zebraniu założycielskim w dniu 21 sierpnia 2002r.
Jest organizacją samorządu gospodarczego,
utworzoną na podstawie Ustawy z dnia
30 maja 1989r. o izbach gospodarczych, wpisaną do
rejestru sądowego dla Miasta Stołecznego Warszawy,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000173666 (Rejestr Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej).
Do organów Izby należą:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński,

wybierane na kadencję trzyletnią.

Izba zrzesza podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z ubezpieczeniami i obsługą ryzyka. Do zadań Izby, określonych statutem należy:

 1. Reprezentowanie i ochrona gospodarczych interesów członków Izby,
 2. Pomoc członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 3. Przygotowania i realizacja wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w zakresie:
  • Wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby,
  • Opiniowania projektów legislacyjnych z zakresu ubezpieczeń i obsługi ryzyka,
  • Kształcenia doskonalenia zawodowego ( w tym organizacji nowoczesnych metod edukacji),
  • Upowszechniania osiągnięć oraz kształtowania dobrych zwyczajów w działalności gospodarczej, a także kształtowania i popularyzacji właściwych norm etycznych,
 4. Reprezentowanie interesów członków Izby na rynkach zagranicznych,
 5. Prowadzenie wszechstronnej działalności w celu integracji członków Izby.
  • Priorytetowym celem działania Izby jest opracowanie nowych, adekwatnych do realiów, norm prawa polskiego o ubezpieczeniach oraz dostosowanie ich do standardów prawa Unii Europejskiej. Dla realizacji tych celów w ramach Izby powołano Radę Programową, złożoną
   z grona niezależnych ekspertów. Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym, wspierającym działania Izby.
  • Intencją pomysłodawców Izby jest podniesienie standardu świadczonych usług na rynku ubezpieczeń w Polsce oraz określenie wysokich norm etyki zawodowej, w tym konkurencji
   i obsługi klienta. Zadaniem Izby, w sytuacji konfliktu, jest prowadzenie mediacji pomiędzy Członkami Izby, w tym również przez Sąd Polubowny.
  • Zadaniem Członków Izby i założycieli Izby jest integracja podmiotów działających na rynku ubezpieczeń w Polsce, ma służyć wypracowaniu i przestrzeganiu właściwych norm etycznych oraz wzajemnej wymianie doświadczeń. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
   i Obsługi Ryzyka stanowi forum dla integracji i efektywnej współpracy podmiotów.
  • Szczególnym zadaniem Izby jest prowadzenie edukacji ubezpieczeniowej, skierowanej
   w różnych formach, do środowisk rynku ubezpieczeniowego (doskonalenie i kształcenie zawodowe pracowników rynku) oraz dokształcanie społeczne (konsumentów usług ubezpieczeniowych)


Deklaracja członkostwa w IGUiOR - osóby fizyczne, działające na podstawie wpisu do ewidencji

Deklaracja członkostwa w IGUiOR - spółki prawa handlowego